Due to the coronavirus outbreak, we are unfortunately not able to process shipments
Online courses are available for registration and will be conducted as scheduled.

 

 

כמה יפה להיות יהודי: עיצוב זהות לילדים יהודים בגרמניה בשנים 1938-1933

dir='rtl'>חנה לבנת

NIS 88.00
NIS 66.00

נידויָם של הילדים ובני הנוער היהודים מבתי הספר ומחיי החברה בגרמניה עם עליית הנאצים לשלטון החיש את הצורך להנחיל להם תפיסות עולם חדשות שבהן ימצאו תקווה ונוחם. על אילו עקרונות תמכו הזרמים השונים את השקפות העולם החדשות שביקשו לעצב? מי היו בעבורם הדמויות הראויות להזדהות ולחיקוי? מה מייחד את דמויות ה"אחֵר" בטקסטים שהתפרסמו? בספרה דנה חנה לבנת בסוגיות האלה ובאחרות על-ידי ניתוח טקסטים לילדים ולנוער שהוציאו לאור ארבעת הזרמים המרכזיים בקרב יהדות גרמניה בשנים 1938-1933.

Products specifications
Format 512 עמ׳, כריכה רכה, 23x16 ס״מ
Technical Details (2009) מסת"ב: 978-965-308-317-2