Due to the coronavirus outbreak, we are unfortunately not able to process shipments
Online courses are available for registration and will be conducted as scheduled.

 

 

חינוכו של הילד היהודי בגרמניה הנאצית: החוק וביצועו

dir='rtl'>יוסף ולק

NIS 68.00
NIS 51.00

האידיאולוגיה הנאצית חייבה את הפרדתם הגמורה של התלמידים היהודיים מעמיתיהם הגרמניים, ואת הרחקת המורים היהודיים מבתי הספר הממלכתיים. בעקבות פרעות נובמבר 1938 הוצאו כל התלמידים היהודיים מבתי הספר הגרמניים והועברה האחריות לחינוכם לידי "האיחוד הארצי של יהודי גרמניה", דבר שחייב את הציבור היהודי לכלכל את מערכת החינוך האוטונומית בכוחות עצמו. ואמנם, על אף התערבותם הגוברת של השלטונות בפעולות המנהיגות היהודית וחרף הצרת תחום מחייתה של האוכלוסייה היהודית, עלה בידיהם של ראשי החינוך היהודי לקיים רשת בתי ספר עצמאיים.

Products specifications
Format 394 עמ', כריכה קשה, 22x15 ס"מ
Technical Details (1976)