banner

משלוחים

משלוח מוצרים
חנות יד ושם תשלח את המוצרים שהוזמנו לכתובת שמסר הלקוח בעת ההזמנה.מועדי אספקת המוצרים מבוססים על ימי עבודה בלבד, קרי, ללא חישוב שבתות, חגים וכדומה 

הודעות ביצוע וחשבוניות
לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, ישלח שרת התשלומים הודעה ללקוח בדואר אלקטרוני, ובה אישור קבלת ההזמנה.חשבונית תישלח עם המוצר בדואר