Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

Sorry - this product is no longer available

המטאפיסיקה של הגזע

עמית ורשיצקי

$26.00
$19.50

מהו הנאציזם ומה פשר כוחו הרעיוני? ספר זה מבקשלענות על שאלה סבוכה זו באמצעות ניתוח כתביהםשל הוגים, מדעני גזע ותיאורטיקנים פוליטייםבגרמניה בין שתי מלחמות עולם ועמידה עלהאופנים שבהם הבינו והמשיגו את השקפת עולמם. הספר מתחקה אחר השורשים האינטלקטואליים שלמחשבת הגזע הנאצית ומראה כיצד התגבשה על רקע משבר המודרנהברבע הראשון של המאה ה-20 והחיפוש של אנשי רוח ומדע גרמנים אחרהשקפת עולם ומערכת ערכים חדשה שתספק מקור של סמכות וביטחוןבעולם מודרני ומחולן. מה היה טיבה של השקפת עולם זו וכיצד היה בהכדי לספק מענה לרחשי הלב של ציבורים רחבים בחברה הגרמנית? באיזומידה שיקפה תהליכי רוחב היסטוריים ועד כמה הייתה פרי מגמות עומקתרבותיות? מה היו מקורות ההשראה הרעיוניים שלה ובאיזו מידה היא

נשענה על יסודות מדעיים? כיצד סיפקה מסגרת רעיונית ומושגית כוללתשהיה בה כדי ליצור עולם ערכי ונורמטיבי חדש ולהניע בני אדם לפעולה?המטאפיסיקה של הגזע מציע פרשנות חדשה למושגי היסוד שכוננואת מחשבת הגזע הנאצית ולמטען המשמעויות שנלווה אליהם. הספרמאיר באור חדש את יסודותיו הפילוסופיים של הנאציזם ומראה כיצדמיזג מסורת וחדשנות, אמונה ומדע, ויצק רעיונות ספיריטואלייםואי-רציונליים אל תוך תבניות לשון ביולוגיות ומדעיות.

ד"ר עמית ורשיצקי הוא היסטוריון וסופר, משמש כעמית מחקר במרכז להיסטוריה של המאה ה־20 באוניברסיטת פרידריך־שילר ביינה, גרמניה, ועמית מחקר במרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון באוניברסיטה העברית בירושלים.

Products specifications
Format 316 עמ׳, כריכה רכה, 1521Xס"מ
Technical Details (2021) מסת״ב: 978-965-06-1639-7, מק״ט: 17-094
Publisher יד ושם בשיתוף למדא עיון